Podmínky zakázkového tisku

 

Týká se ofsetového tisku blahopřání apod. od 1.200 ks výše

Výhody – vše dle vašich požadavků, plnobarevný text i heraldický znak

 

Základní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se upravují a řídí vztahy mezi firmou Jarmila Langerová se sídlem Havlíčkův Brod, P. F. Ledvinky 2880, PSČ 580 01, IČ 499 82 893, neplátce DPH,  ŽL vydány MěÚ Havlíčkův Brod, (dále jen „zhotovitel“) a objednateli zakázek a dodávek polygrafických výrobků neperiodické povahy typu merkantil (dále jen „dílo“) ze strany objednatelů – právnických osob (města, obce). VOP jsou neoddělitelnou částí obsahu každé smlouvy o dílo, pokud tato smlouva na ně odkazuje.

 

Předmět a doba provedení díla

Předmět a doba provedení díla je sjednána ve smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). Zhotovitel není v prodlení s provedením díla ve sjednané době, jestliže objednatel ve lhůtách sjednaných ve smlouvě nesplní své závazky vůči němu.

 

Předání díla

Dílo se zasílá objednateli Českou poštou, a.s.  Objednatel je povinen dílo převzít. Změnu specifikace předmětu plnění (výše nákladu, změna rozsahu, formátu, barevnosti apod.) proti platné smlouvě lze sjednat pouze za předpokladu upravení ceny díla a dalších souvisejících smluvních podmínek novou smlouvou, která původně sjednanou smlouvu zcela nahradí nebo písemným dodatkem k původní smlouvě. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před splněním závazku má zhotovitel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s plněním smluvního závazku do doby odstoupení od smlouvy nebo do doby ukončení smluvního vztahu a nákladů vlastního úkonu odstoupení. Předáním zhotoveného díla objednateli přechází na objednatele nebezpečí škody na věci. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabude objednatel dnem úplného zaplacení smluvní ceny díla.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel je povinen předat zhotoviteli úplné a nepoškozené výrobní podklady (dále jen „VP“) odpovídající obvyklé kvalitě, a to nejpozději ve lhůtách sjednaných pro jejich předání ve smlouvě. Předá-li objednatel VP neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní. V případě, že objednatel předá VP opožděně nebo neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné a na základě takových skutečností není možné v provádění díla dále pokračovat, je zhotovitel oprávněn po doručení řádných a úplných VP stanovit nový termín dokončení díla. V případě, kdy objednatel předá zhotoviteli VP opožděně nebo předá VP neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné nebo v průběhu provádění díla dispozice k jeho provedení z hlediska výrobních podkladů změní, je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit náklady, které mu v důsledku těchto skutečností vznikly. Zhotovitel je oprávněn vrátit VP neúplné, poškozené nebo neodpovídající obvyklé kvalitě objednateli. Objednatel bere na vědomí, že ztrácí práva z odpovědnosti za vady na dílo zhotovené podle VP neúplných, poškozených nebo neodpovídajících obvyklé kvalitě, jestliže tyto VP po upozornění zhotovitele neopravil nebo nedoplnil a trval na zahájení výroby. Pokud objednatel neposkytne při opravě či doplnění VP přiměřenou součinnost, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen zaslat elektronicky objednateli konečný návrh díla ke korektuře, pokud je tato povinnost zhotovitele sjednána ve smlouvě. Případné námitky je objednatel povinen sdělit zhotoviteli nejpozději do tří dnů od data odeslání. Pokud objednatel nesdělí své námitky v uvedené lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla podle smlouvy. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu změnu obchodního jména, sídla, odpovědné osoby, bankovního spojení, změnu IČ a DIČ, rozhodnutí o vstupu objednatele do likvidace, podání návrhu na zahájení insolventního řízení a všech rozhodnutí vydaných v jeho rámci, případně další změny údajů, které mají vliv na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.

 

Autorská práva

Objednatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob (fotografie, kresby apod.) které obdrží k náhledu od zhotovitele, a toto dílo chránit, zabránit jeho nelegálnímu užití. Objednatel se zavazuje k odstranění náhledů, které obdrží ke korektuře, ihned po provedení korektury, a to ze všech počítačů a případných záložních médií, kde náhledy uložil. Objednatel bere na vědomí, že je zakázáno dílo kopírovat za účelem jeho rozšiřování a že jakékoli porušení autorského zákona může mít vážné právní důsledky. Zhotovitel prohlašuje, že veškerý obrazový materiál (fotografie, kresby apod.) pořídil legálně, je buď sám autorem nebo zakoupil řádnou licenci. Objednatel dává souhlas zhotoviteli k užití znaku města/obce na předmětu díla dle smlouvy.

 

Provedení a kvalita díla

Za řádné provedení díla se považuje plnění, které je předáno objednateli v obvyklé kvalitě dané technologií zpracování, použitým materiálem a kvalitou výrobních podkladů. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality díla. Taková skutečnosti není považována za nedostatek řádného provedení díla. Objednatel bere na vědomí, že při barevných elektronických náhledech jsou barvy na monitoru vysvícené, každý monitor je jinak kalibrovaný a proto mohou barvy na hotovém tisku vykazovat mírné odchylky oproti elektronickým náhledům. Takovéto odchylky nejsou vadou díla a důvodem k reklamaci. Při provádění díla jsou veškeré barvy tištěny soutiskem barev (CMYK). Tolerance barevného odstínu, denzity (optická hustota, která udává, zjednodušeně řečeno, stupeň odolnosti vůči proniknutí/odražení světla) a rozměru je cca 10%. Objednatel si je vědom skutečnosti, že odstíny barev na grafickém návrhu (dodaném objednatelem či poskytnutém zhotovitelem) a na předmětu díla se mohou lišit, neboť úplná shoda není při běžném postupu technicky proveditelná. Ofsetovou technologií tiskneme v tiskárenské společnosti "Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s."

 

Bezplatné výtisky

Odběratel obdrží navíc a bezplatně tzv. pracovní výtisky, a to v množství maximálně do 3% z objednaného množství, minimálně 20 ks.

 

Cena a platební podmínky

Cena se sjednává ve smlouvě. Celková částka účtovaná zhotovitelem objednateli obsahuje vedle sjednané ceny díla za skutečně předaný počet výtisků také poštovné. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla bezprostředně po provedení díla. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení. Objednatel je povinen finanční zálohu i celkovou cenu díla zaplatit. Povinnost objednatele zaplatit je splněna připsáním příslušné částky na účet zhotovitele.

 

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Objednatel je povinen vytknout zjevné vady díla či odchylky množství bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do pěti dnů po převzetí díla. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Skryté vady díla je objednatel povinen vytknout nejpozději do pěti měsíců ode dne převzetí díla. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je objednatel povinen předložit zhotoviteli vadné výrobky, specifikovat jejich vady a uvést svůj požadavek nároku vůči zhotoviteli ve smyslu § 436 Obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen ve lhůtě třiceti dnů od převzetí vadných výrobků provést jejich opravu, případně výměnu či navrhnout a poskytnout smluvní slevu z každého vadného výrobku. Záruka se nevztahuje na dodávky zboží (služeb), u kterých nelze po dobu záruční lhůty garantovat jejich vlastnosti z povahy věci, tzv. přímé barvy, barevná stálost tiskových barev, zboží, které bude nejpozději do konce záruční doby spotřebováno. Zadavatel je srozuměn s tím, že v případě vyhotovování grafického návrhu zhotovitelem a provádění korektury prostřednictvím e-mailů může dojit k odchylkám v míchání barev CMYK, v rozměrech či prostorovém umístění objektů z důvodu nepřesné kalibrace monitorů počítačů a tiskáren a odlišné interpretace dat různými webovými prohlížeči. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci.
 

Závěrečné ustanovení

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

 

Platnost podmínek od 1. 1. 2014 dosud

 

 

Prohlédnout si katalog Chci si objednat Potřebuji poradit